fbpx

Klaster Rybitwy

default
AdobeStock_212137837_Preview
KILKA SŁÓW

O naszej fundacji

Klaster Rybitwy – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest organizacją działającą na rzecz tworzenia solidarnej, sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości Krakowa. Skupiamy wszystkich tych, którzy widzą głęboki sens w twórczym i bliskim współistnieniu Mieszkańców-Pracowników, Przedsiębiorców-Pracodawców oraz Samorządu Miasta. Działamy przeciw rugowaniu z obszarów miejskich wartościowych miejsc pracy.

Wierzymy, że tylko odpowiedzialnie współdziałając, respektując interesy i poszukując dobrych kompromisów jesteśmy w stanie budować Lepsze Miasto Kraków.

Nazwa Klaster Rybitwy nie jest przypadkowa. To właśnie ten rozwijający się gospodarczo obszar Krakowa, ma być poddany głębokiemu przeobrażeniu, skutkującemu wypchnięciem stąd rozwijającego się od dekad przemysłu i usług. Na tych zgliszczach ma powstać tak zwane „Nowe Miasto”. Głęboki sprzeciw przedsiębiorców wzbudził zwłaszcza sposób procedowania tego planu, w którym potrzeby i głos największego interesariusza tego obszaru – biznesu, był omijany i skutecznie odrzucany. W naszym odczuciu twórcy nowego projektu zagospodarowania przestrzeni pominęli społeczno-gospodarcze konsekwencje potencjalnego wdrożenia w życie swoich pomysłów (utrata wartościowych miejsc pracy, spadek dochodów podatkowych, roszczenia odszkodowawcze). To jednostronne i nieodpowiedzialne działanie stało się impulsem do powstania naszej organizacji.

Nasza fundacja nie tylko chce powstrzymywać destrukcyjne pomysły, ale też włączyć się w, prowadzony partnersko i odpowiedzialnie, proces planowania społeczno-gospodarczej przestrzeni Krakowa.

NASZE CELE

Celem Fundacji jest jednoczenie w solidarności na rzecz tworzenia sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości poprzez:

 • Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
 • Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową.
 • Wsparcie i pomoc przedsiębiorcom, lokalnym społecznościom i innym podmiotom oraz reprezentowanie ich interesów w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Współpracę środowiskami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.
 • Popularyzację i wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego.
 • Inspirowanie oraz współtworzenie warunków zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego, społecznego.
 • Prowadzenie badań i analiz strategicznych o zasięgu lokalnym
  poświęconych: rozwojowi społeczno-gospodarczemu, infrastruktury, kształtowaniu świadomości społecznej, całokształtowi uwarunkowań i oddziaływań środowiskowych.
 • Opiniowanie projektów ustawodawczych i uchwałodawczych związanych z celami fundacji, prowadzenie analiz otoczenia gospodarki lokalnej; określanie rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia zmian; prognozowanie wpływu zmian na społeczeństwo, rozwój gospodarczy, środowisko naturalne; kształtowanie świadomości społecznej.
 • Wspieranie i propagowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Prowadzenie badań i kreowanie nowych rozwiązań, w tym tworzenie lub wspieranie programów badawczych zrównoważonego rozwoju w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Wspieranie działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i przedsiębiorczości, w tym w szczególności działania na rzecz dzielnicy Rybitwy.
 • Testowanie nowych rozwiązań, know-how, transfer wiedzy i wspieranie procesów komercjalizacji, wspieranie innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań oraz technologii w praktyce gospodarczej.
 • Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej,
  naukowej, oświatowej, edukacyjnej na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych i krajowych.
 • Niesienie wsparcia rozwojowego dla lokalnych społeczności.
 • Wspieranie programów i inicjatyw społecznych i prorozwojowych mających służyć poprawie warunków i jakości życia społeczności lokalnych oraz dialogu między nimi a organami administracji publicznej.
Struktura Organizacyjna

Klaster Rybitwy – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje w oparciu o Zarząd Fundacji, Radę Fundatorów oraz Radę Programową

Rada Fundacji

 1. Wytycza głównych kierunków działalności Fundacji.
 2. Doradza i przygotowuje opinie dla Zarządu Fundacji.
 3. Nadzoruje działalność Fundacji w tym nad działalnością Zarządu Fundacji.
 4. Rozpatruje sprawy i wnioski przedstawiane przez Zarząd Fundacji.
 5. Zatwierdza sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu oraz udziela członkom Zarządu absolutorium.

Zarząd Fundacji

Jego głównym zadaniem jest bieżące kierowanie i odpowiedzialność za prawidłowe działanie fundacji. Członkowie Zarządu reprezentują fundację na zewnątrz. Do obowiązków zarządu należy także sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności fundacji oraz ze stanu jej finansów. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu należy do kompetencji Rady Fundacji.

Rada Programowa Fundacji

Jest kluczowym organem opiniodawczym i doradczym. Skupia członków fundacji – zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które identyfikują się z celami działania organizacji, długotrwale i bezpośrednio wspierają jej funkcjonowanie (materialnie lub finansowo) oraz angażują się w inicjatywy. 

SKŁAD ZARZĄDU

Remigiusz Tytuła

Prezes Zarządu

Łukasz Janeczek

Członek Zarządu

Przystąp do Klastra Rybitwy
i wesprzyj nasze inicjatywy

 • Skontaktuj się z nami

  Przybliżymy Ci profil działalności naszej organizacji.

 • Wypełniasz deklarację członkowską

  Kluczowy dokument inicjujący proces wpisania firmy do naszej fundacji.

 • Dostarczasz do nas dokument

  Osobiście, mailowo lub pocztą - jak wolisz!